Madam Ma's Collections

空山寂寂水潺潺
紅映青溪碧嶂間
隔斷塵緣忘富貴
林泉息影寄幽閑

純初先生詠山丹,又名龍船花。(印章)文徵。

註:黃文徵係馬黄潔君之父親。

右下角印章:韶石。百花冊係花鳥畫家張韶石所繪畫。百花詩係張純初所作。張純初是韶石的伯父,亦係廣東“隔山派”的傳人。黄文徵在每張畫上都题上純初先生所作的詩。


Madam Ma's Collections

晴岫雲開晒彩衣
枝頭摇曳是耶非
晝長一覺莊周夢
化作花魂點翠微

纯初先生詠珊瑚蝶句
(印章)文徵


Madam Ma's Collections

燕子來時懶捲簾
東風料峭雨亷纖
流蘇飄拂花酣睡
金縷低垂隔帳簷。

純初先生詠垂絲海棠。


Madam Ma's Collections

佛國移來具慧根
開成火熖映朝暇
何時黑幕重重揭
齊入光明眾妙門

純初先生詠西藏紅花一首
(印章)文徵。


Madam Ma's Collections

紅影枝枝耀九華
光明大放映文紗
美人歌舞歸來晚
葉底分光照鬢鴉

纯初先生詠金燈句
(印章)文徵


Madam Ma's Collections

芳畦雨歇候蟲鳴
籬角垂垂放紫英
閑話棚陰聚邨叟
夜涼如水聽秋聲

純初先生詠豆花句


Madam Ma's Collections

對花如對瞿曇面
始信禪宗别派多
現色界身聊說法
貪癡無奈眾生何

純老詠黃襌
(印章)文徵
(右下角印章)韶石


Madam Ma's Collections

特異花容恰象形
猛舒銳瓣攫拏輕
啁啾小鳥聞香怯
敢向花間試怒撄

純老詠鷹爪
(印章)文徵
(右下角印章)韶石


Madam Ma's Collections

幾叢紫蕊開三月
一簇紅蕤艶十旬
枉煞東君眷桃李
不禁風雨送穠春

純初先生詠百日紅
(印章)文徵(白文)


Madam Ma's Collections

瑟瑟涼痕罥短籬
畫屏無睡望仙姿
侵晨萬朶琉璃碧
繪到秋光恰好時

純老詠牽牛花
(印章)文徵(朱文)