Flag of France Flag of Russia Flag of Croatia

France                    Russia                   Croatia 

《克羅地亞大戰法國爭霸世界盃》 

克法爭霸在俄疆
勝者為王鎮列強
初奪世盃決賽權
克羅地亞喜若狂                                                                                                                                                  
力圖一舉成霸主
名留青史永表彰
主辦世盃曾奪冠
法國雖勝不馨香
假波流言不脛走
擊敗巴西有異常
今朝對決臨異國
捧盃服眾意昂揚