Memorial Video to the late Mrs Susanna Chan, wife of Joe Chan. https://www.youtube.com/watch?v=3JQf_VQqlXA